الفاظی که انسان را کافر میسازد

۱- حلال را حرام شمردن و حرام را حلال شمردن (مثل: کسی ادعا کند که سود خوردن حلال است)

۲- تو حین به مقدسات و احکام شرعی (مثلا: کسی بگوید نماز برای من فایده ندارد)

۳- کسی که بگوید من به قیامت و روز قیامت کاری ندارم و از این روز نمیترسم.

۴- ترجیح دادن علوم امروزی نسبت به قرآن واحکام شرعی.

۵- این که کسی بگوید فلان کس از من کافر تر است.

۶- کسی که بگوید چنان دل تنگ شدم که میخواهم کافر شوم.

۷- کسی که آرزو کند ای کاش کافر میبودم (ای کاش در ملک کفر میبودم و مثل آنها میزیستم)

۸- به کسی که گفته شود از خدا بترس و از خدا حیا کن ولی در جواب بگوید که از خدا نمیترسم و حیا هم نمی کنم.

 

۹- کسی که بگوید اگـر همین کار را خدا هم امر کند من انجام نمیدهم (مثل: به خواهرم میراث نمیدهم حتی اگر خدا گفته باشد)

۱۰- کسی که آرزو کند که ای کاش این گناه کبیره حلال میبود (ای کاش قتل ، سود، زنا ..... حلال میبود)

۱۱- کسی که بگوید اگـر خدا شوی حق خود را از تو میگیرم.

۱۲- کار های فال بین ها را راست خواندن و اقوال شان را تصدیق کردن ( این کار را فالبین راست میگوید)

۱۳- رد کردن قرآن و احادیث متواتر (یعنی احادیثی که تعداد کثیری از صحابه روایت کرده باشند )

۱۴- از رحمت خدا کلاملا" نا امید شدن.

۱5- از خشم و عضب خدا در ایمن شدن.

اگر کسی مرتکب چنین گناه ها میشود او باید کلمه بخواند، تجدید ایمان و تجدید نکاح کند.

خداوند ما را حفظ کند!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn