فرهنگنامه ولایت لوگر

فرهنگنامه لوگر به شکل الفبای معمول زبان دری تنظیم گردیده است.

تهیه شده توسط شاه محمود محمود در سال 2009.

فهرست موضوعات که با حرف {آ} آغاز میشود:

 آب جوش (او جوش)

آب وهوای لوگر آغه جان ( ضابط)

فهرست موضوعات که با حرف {ا} آغاز میشود:

ابراهیم خیل (قریه)

ابراهیم خیل (قلعه)

ابراهیم خیل ( مکتب )

ابوبکر (قومندان – مجاهد)

ابو مسلم خراسانی (میر بابا مسلم – قلعه )

احسان الله ( قومندان مجاهد)

احمد خان (جیتن)

احمدزی (قوم)

احمدزی اشرف غنی

احمد زائی

ازدواج در لوگر

ازر (ولسوالی)

اقوام در لوگر

الله داد (قلعه)

الوزی ( قوم)

امام الدین ( جنرال)

امین الله خان (نائب )

اورمر

اورمری

اورمر (قلعه) اومای (قلعه)

فهرست موضوعات که با حرف {ب} آغاز میشود:

بابری ها ( قلعه)

بابوس (قریه )

بابوس ( جوی)

باقی ( انجنیر - مجاهد)  

بدان ( قلعه)

برکی برک (قریه)

برکی برک ( لیسه)

برکی برک (ولسوالی)

برکی راجان

بنی حصار ( چرخ – قلعه)

بنی شرافگان

بورگ

بهادر خیل

بهائی جان ( شاعر) بیدک

فهرست موضوعات که با حرف {پ} آغاز میشود:

پادخوابی (قلعه )

پاد خواب روغنی

پاد خواب روغنی (مکتب )

پاد خواب شاهانه ( شانه)

پل جوگی

پل علم ( مرکز ولایت)

پل قندهاری

پندی (قلعه)

پندو ( جوی) پنگام (قلعه)

فهرست موضوعات که با حرف { ت} آغاز میشود:

تبر (قریه)

تبر (تور)

تختک (قلعه)

تقی (قلعه)

تگاب (تگاو – جوی)

تگاب ( قریه)

تنگی (قریه)

تنگی واغجان

توپک (قریه) تور (معلم- مجاهد)

فهرست موضوعات که با حرف { ج } آغاز میشود:

جلوزائی ( جوی)

جلوزائی (قریه) جلوزائی ( لیسه)

فهرست موضوعات که با حرف { چ } آغاز میشود:

چرخ ( ولسوالی)

چرخ ( لیسه)

چرخی – خالد صدیق

چرخی - شیرمحمد

چرخی – غلام جیلانی

چرخی – غلام حیدر خان

چرخی – غلام دستگیر

چرخی – غلام صدیق خان

چرخی – غلام نبی خان

چرخی – مولانا یعقوب

چشمه (جوی)

چشمه ( کاریز)

چهار قلعه چهل تن ( قریه )

فهرست موضوعات که با حرف { ح } آغاز میشود:

حسن (مامور - مجاهد)

حمیدی - عبدالودود(دگروال)

فهرست موضوعات که با حرف {خ} آغاز میشود:

خروار (ولسوالی)

خطاب – عمر ( گرداننده تلویزیون )

خوشی ( ولسوالی)

خیاط - عبدالملک ( مجاهد)   خیال – حفیظ الله (خواننده وموزیسن)

فهرست موضوعات که با حرف {ځ} آغاز میشود:

ځلمی ـــ غلام سعید

فهرست موضوعات که با حرف { د } آغاز میشود:

دبر ( قلعه)

درویش ( کاریز)

دلاور (قلعه)

دلاور ( کاریز)

دوشنبه ( لیسه)

دوشنبه (قریه)

ده شیخ ( جوی)

ده شیخ ( قریه)

ده مغلان (جوی)

ده مغلان (قریه)

ده مغلان ( لیسه)

ده نو ( قریه) دو بندی ( قریه)

فهرست موضوعات که با حرف { ر } آغاز میشود:

راجان ( جوی) ریزه ( جوی)

فهرست موضوعات که با حرف { ز } آغاز میشود:

زرد سنگ ( قلعه )

زقوم (قوم)

زقوم خیل (قریه )

زقوم خیل (لیسه ) زقوم خیل ( کاریز یا چشمه )

فهرست موضوعات که با حرف { ش } آغاز میشود:

شاخه (جوی)

شاخه (قلعه)

شاکر (مدیر -مجاهد)

شاه ابوالفتح (قریه)

شاه حسن ( قلعه)

شاه مزار ( قریه)

شاه مزار (لیسه)

شاهی ( جوی)

شجاعت بنت عبدالودود خان

فهرست موضوعات که با حرف { س } آغاز میشود:

ستانکزی - رفیع الله

ستانکزی – شیرعلم ( دگروال )

ستانکزی – شیرزمان ( استاد)

ستانکزی ـــ عبدالباری

ستانکزی ـــ عبدالهادی ( استاد - پوهندوی)

ستانکزی – گل آغا (جنرال)

ستانکزی – نصرالله( استاد)

سجاوند (قریه )

سجاوند ( کاریز)

سجاوند (لیسه)

سجاوندی – ابوالفضل محمد بن طیفور

سمیع جان (مجاهد)

سیاه آب خانه

سید رسول (استاد - مجاهد) سید عباس (حکمران)

فهرست موضوعات که با حرف { ص } آغاز میشود:

صابر ( مامور - مجاهد) صفی الله - غلام فاروق (استاد - مجاهد)

فهرست موضوعات که با حرف { ض } آغاز میشود:

ضابط -غیور ( مجاهد) ضابط - فاروق جان ( مجاهد) ضیاً - احمد (افسر پولیس)

فهرست موضوعات که با حرف { ع } آغاز میشود:

عبدالحمید خان (حکمران)

عبدالرحیمزی – ملک خان

عبدالسمیع ( مجاهد)

عبد الظاهر (پوهاند)

عبداللطیف - ملا ( مجاهد)

عبدالودود خان( جنرال)

فهرست موضوعات که با حرف {غ } آغاز میشود:

غازی – امین الله خان ( نائب)

غالب ( حاجی - مجاهد)

غوث الدین خان ( جنرال)

غوثی – عبدالله ( مشاور)

غوثی – غنی (وزیر)

غوثی – سیما ( داکتر)

غوثی – محمد عارف ( وزیر) غوثی – محمد عمر ( سناتور)

فهرست موضوعات که با حرف { ف} آغاز میشود:

فضل الله ( داکتر- مجاهد)

فیروز - محمد همایون(استاد - ژورنالیست)

فیض محمد خان ( جنرال) فیضی – غلام رسول ( پوهاند)

فهرست موضوعات که با حرف { ق } آغاز میشود:

قدردان – حبیب الرحمن ( انجنیر)

فهرست موضوعات که با حرف { ک } آغاز میشود:

کارنده (جوی)

کته سنگ (قلعه ) کنجک ( قریه)

فهرست موضوعات که با حرف { گ } آغاز میشود:

گرم آب ( قلعه ) گلنگار ( ولسوالی)

فهرست موضوعات که با حرف {ل} آغاز میشود:

لنگر - عبدالسمیع (مجاهد)

لوگر ( دریا)

لوگر ( ولایت)

لوگری - درمحمد (دُرّی - خواننده)

لوگری - سلام ( خواننده)

لوگری - جلال ( خواننده )

لوگری_  حضرت محمد عثمان پاد خوابی(مولانا)

لوگری - ماشینی ( نوازنده )

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn